Shpërndaje

Shërbime e Projektimit

Shërbime e Projektimit

Shërbime e Projektimit

Sektori i Projektimit të kompanise tonë udhëhiqet nga inxhiniere të rinjë me sinqeritet dhe përkushtim të pashoq me qëllim kryesorë të përmbushjes së kërkesave të konsumatorëve.

Kompania Enggroup sh.p.k. me stafin e saj të të gjitha lëmive, si Arkitektë, Inxhinierë të ndërtimtarisë Konstruktive, Inxhinierë të Hidroteknikes, Inxhinierë të Makinerise, Inxhinierë të Elektroteknikës, Inxhinierë të Teknologjisë Informative dhe Inxhinierë të specializuar në Auditim dhe Projektim në të cilat aplikohen masat e Energjise Eficiente i kryen projektet me profesionalizëm dhe përkushtim sipas kërkesave të konsumatorit.

Artikulimi i ideve të konceptit fillestar, është një nga fazat më të vështira, por më të rëndësishmet e procesit, dhe si kjo, në përdorim të gjitha mjetet në dispozicion për të siguruar që ne ofrojmë një projekt brenda sferave të vizionit tuaj, dhe që tejkalon pritjet tuaja.

Ne ofrojmë një larmi zgjedhjesh dhe skemash të dizajnit të shumë Souftvereve të ndryshme, përfshirë skicimin, bërjen e modelit, programet 3D të programeve kompjuterike dhe Souftveret e tjera përkatëse sipas nevojës. Ne jemi në gjendje të ofrojmë një larmi skemash, nga të cilat mund të formohen dhe rafinohen në shijet individuale – duke optimizuar kështu rezultatin përfundimtar të projektit tuaj brenda, dhe përtej sferës së pritjeve tuaja.

Share post:

0