Shpërndaje

Shërbimet

Shërbimet

Çfarë ofrojmë ne

Enggroup shpk me selinë në Prishtinë dhe Njësi në Parkun e Biznesit në Drenas, ofron shërbime të projektimit, mbikëqyrjes profesionale inxhinjerike, ndërtimit si dhe prodhimit të dyerve dhe dritareve nga PVC dhe Alumini.

Shërbime e Projektimit

Sektori i Projektimit të kompanise tonë udhëhiqet nga inxhiniere të rinjë me sinqeritet dhe përkushtim të pashoq me qëllim kryesorë të përmbushjes së kërkesave të konsumatorëve.

Kompania Enggroup sh.p.k. me stafin e saj të të gjitha lëmive, si Arkitektë, Inxhinierë të ndërtimtarisë Konstruktive, Inxhinierë të Hidroteknikes, Inxhinierë të Makinerise, Inxhinierë të Elektroteknikës, Inxhinierë të Teknologjisë Informative dhe Inxhinierë të specializuar në Auditim dhe Projektim në të cilat aplikohen masat e Energjise Eficiente i kryen projektet me profesionalizëm dhe përkushtim sipas kërkesave të konsumatorit.

Artikulimi i ideve të konceptit fillestar, është një nga fazat më të vështira, por më të rëndësishmet e procesit, dhe si kjo, në përdorim të gjitha mjetet në dispozicion për të siguruar që ne ofrojmë një projekt brenda sferave të vizionit tuaj, dhe që tejkalon pritjet tuaja.

Ne ofrojmë një larmi zgjedhjesh dhe skemash të dizajnit të shumë Souftvereve të ndryshme, përfshirë skicimin, bërjen e modelit, programet 3D të programeve kompjuterike dhe Souftveret e tjera përkatëse sipas nevojës. Ne jemi në gjendje të ofrojmë një larmi skemash, nga të cilat mund të formohen dhe rafinohen në shijet individuale – duke optimizuar kështu rezultatin përfundimtar të projektit tuaj brenda, dhe përtej sferës së pritjeve tuaja.

Shërbimet e Mbikëqyrjes Profesionale Inxhinierike

Kompania enggroup sh.p.k. me stafin e saj të të gjitha lëmive, si Arkitektë, Inxhinierë të ndërtimtarisë Konstruktive, Inxhinierë të Hidroteknikes, Inxhinierë të Makinerisë, Inxhinierë të Elektroteknikes, Inxhinierë të Teknologjisë Informative dhe Inxhinierë të specializuar në Auditim dhe Projektim në të cilat aplikohen masat e Energjise Eficiente i kryen Mbikëqyrjet profesionale Inxhinierike me profesionalizëm dhe përkushtim sipas kërkesave të konsumatorit për të gjitha llojet e projekteve si ato të ndertimit të lartë dhe projektet e ndërtimtarise së ulët apo infrastrukturës.

Enggroup kryen të gjitha llojet e Mbikëqyrjeve profesionale të ndërtimeve dhe renovimeve të objekteve të ndryshme ndërtimore siç janë: Objektet Arsimore, Objektet Afariste, Objektet Shëndetesore, Objektet Sportive, Kulturore dhe Rekreative si dhe ato të Infrastrukturës, projekte Urbanistike, Projekte te Koogjenerimeve të ngrohjeve qendrore etj.

 

Prodhimi

Në mënyrë që të jemi më afër klientëvë tonë si dhe të vazhdojmë në mënyrë të vazhdueshme të përmbushim kërkesat e tyre, ne tani ofrojmë shërbim shtesë në treg.

Më 2013, kemi filluar me linjen e prodhimit të dyerve, dritareve dhe fasadave strukturale e gjysem strukturale nga Alumini e Plastika.  Prodhimi i dyerve dhe dritareve bëhët me anë të një teknologjie të avancuar dhe moderne, e cila ka një kapacitet të prodhimit rreth 6,000 m2  në baza vjetore. Vlen të theksohet që lënda e parë që përdorët është e cilësisë së lartë dhe përmbush standardet evropiane.

Duke u bazuar në kapacitet e teknologjisë sonë për prodhim të të gjitha dimensioneve të dyerve dhe dritareve nga Alumini dhe PVC, ne jemi gjithpërfshirës në grupet e tregut dhe nuk bëjmë ndasi të klientelës sipas madhësisë së tyre.

Kualititeti, garancioni i dhënë për dyert dhe dritaret e  prodhuara si dhe teknologjia e avancuar na mundëson ofrimin e këtyre produkteve edhe përtej kufijve të Kosovës.

Ndërtimi

Arkitektët dhe inxhinjeret  tanë sigurohen që ata të punojnë ngushtë së bashku me menaxherët e ndertimit gjatë gjithë kohëzgjatjes së ndërtimit, për të siguruar që të gjitha punimet përputhen me rregulloret e sigurisë së ndërtesave, dhe me specifikimet tuaja, për të garantuar që, në cilësitë më të larta, projekti juaj i parashikuar është realizuar.

Ekipi i Ndërtimit te Enggroup  është një përzierje e ndërtuesve të aftë, muratorëve, dekoruesve dhe mjeshterve të lemive të ndryshme. Secili nga anëtarët  udheheqes të ekipave tëndertimit tonë ka më shumë se dhjetë vjet përvojë.

Ekspertiza e tyre duke filluar nga rikonfigurimet dhe gërmimet kryesore strukturore, deri tek puna me ndërtesat me struktura të komplikuara, ku gjithashtu përfshijnë ekspertizë të çertifikuar në kualifikimet elektrike dhe hidraulike dhe makinerike.

Ata janë një ekip i afërt, i cili komunikon ngushtë me njëri-tjetrin dhe me arkitektët & inxhinjeret tanë, për të siguruar që rezultati përfundimtar të plotësojë kërkesat, dhe aktualizon ambiciet e projektit.

Enggroup kryen të gjitha llojet e ndërtimeve dhe renovimeve të objekteve të ndryshme ndërtimore siç janë: Objektet Arsimore, Objektet Afariste, Objektet Shendetesore, Objektet Sportive, Kulturore dhe Rekreative si dhe ato të Infrastruktures, projekte Urbanistike, Projekte të Koogjenerimeve të ngrohjeve qendrore etj.

0